Karnataka

Karnataka Branches

City Address Phone No Email Address
YELAHANKAK. RAGHUNATH, REGIONAL MANAGER,
P.V. GAJENDRA, BRANCH MANAGER,
No.32, 2nd floor, 1st B Main Road,
8th B cross, B Sector, Near Ganapathi Temple,
Yelahanka New Town, Bangaluru - 560 064
81050-11199 yelahanka@dskachits.com
BASAVESHWARA NAGARJ. RAJ KUMAR, BRANCH MANAGER,
NO. 172, 2nd floor, 1st cross,
Kamakshipalya Main Road, Shanda olony,
3rd Stage, Basaveshwara Nagar,
Bangaluru - 560 079
97414-34615 bsnagar@dskachits.com
MYSORED.S.MANJUNATHA, BRANCH MANAGER,
2927, 2nd Floor, Kanti Complex,
Ch. 11, 1st Main, 5th Cross,
Saraswathi Puram, Mysore - 570 009
99459-95657 mysore@dskachits.com
BELLARYM. SREENIVASULU, MANAGER,
BELLARY
99454-34996 bellary@dskachits.com